Povežite se s nama:
 
Poruka

Struktura Studija

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ustrojen je kao dvogodišnji, kroz četiri semestra. Tijekom Studija student pohađa 11 obveznih kolegija, od kojih četiri u prvom semestru, četiri u drugom semestru te tri u trećem semestru. Ovim kolegijima student stječe specifična znanja, vještine i kompetencije koje se odnose na europeizaciju javnoga sektora te europske standarde koje tijela javne uprave u Republici Hrvatskoj trebaju ostvariti i provoditi, ekonomiku i financiranje sustava javne uprave, specifična pravila i načela koja se primjenjuju u sudskom nadzoru rada javne uprave, prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz radnih odnosa u javnoj upravi te primjenu upravnog prava Europske unije na pravne situacije nastale u domaćem pravnom sustavu. Ova znanja nadovezuju se na znanja, vještine i kompetencije stečene na stručnom upravnom studiju te čine osnovu za stjecanje specifičnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za rad u posebnim upravnim područjima. U prva tri semestra student izrađuje jedan seminarski rad semestralno, kojim dokazuje osposobljenost dubinski analizirati zadanu temu i/ili samostalno riješiti praktični zadatak.
 
U trećem semestru student upisuje jedan, a u četvrtom dva izborna kolegija kojima se usmjerava u upravno područje u kojem radi ili za koje pokazuje najveći interes. Izborne kolegije student odabire prema vlastitoj želji uz konzultacije s mentorom. Kao jedan izborni kolegij, uz suglasnost voditelja Studija student može izabrati i pohađati jedan od kolegija s liste izbornih kolegija Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Rijeci ili drugog studijskog programa na Sveučilištu u Rijeci, ako kolegij nosi pet ili više ECTS bodova i ako se utvrdi da će student pohađanjem toga kolegija specifičnije usmjeriti znanje, vještine i kompetencije potrebne za rad u javnoj upravi.
 
Satnica nastave prilagođena je zaposlenim studentima, a svaki kolegij realizira se koncentriranom nastavom koja se izvodi u tri tjedna. Na predavanjima se sustavno iznose novine u pravnoj regulativi i praksi, a posebno težište stavlja se na metode upravnog postupanja, analizu praktičnih slučajeva, rasprave i timski rad. Da bi se organizirala nastava iz pojedinog izbornog kolegija nužno je da najmanje pet studenata izabere taj kolegij. U protivnom, predmetni nastavnik sa studentom izvodi mentorski rad. Od studenta se zahtjeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su samostalno rješavanje zadataka, izlaganje referata, korištenje Interneta i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pisani, pisano-usmeni ili usmeni ispit.
 
Upisom četvrtog semestra student odabire temu i mentora završnog rada, a koji može biti iz područja obveznih kolegija te izbornih kolegija koje je student na Studiju pohađao. Studenti moraju položiti sve obvezne i odabrane izborne kolegije iz programa Studija. Ukupan broj ECTS bodova koji se stječu polaganjem ispita je 100. Studij završava izradom i obranom završnog rada što nosi još 20 ECTS bodova. Time student na Studiju ukupno stječe 120 ECTS bodova. Ritam studiranja i obveze studenta propisane su Pravilnikom o studiju Sveučilišta u Rijeci te Pravilnikom o studiju Pravnog fakulteta u Rijeci. Student ostvaruje potrebne ECTS bodove polaganjem ispita iz obveznih i izbornih kolegija te izradom i obranom završnog rada.

 
.