Povežite se s nama:
 
Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ishodi učenja, znanja, i vještina stečene završetkom studija

Program ovoga Studija pokriva cjelokupno područje pravne struke i rada državnih, pravosudnih, javnopravnih tijela ali i osoba privatnoga prava a smišljen je tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova u pravosuđu, odvjetništvu, bilježništvu, državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, nevladinim organizacijama, poduzetništvu itd.
 
Program ovoga Studija upoznaje studente s temeljnim pravnim pojmovima, ustrojem i funkcioniranjem države i pravnoga sustava, upoznaje ih s osnovnim i specifičnim pravnim pitanjima pojedine grane prava te pravnoga sustava u cjelini. Naglasak se stavlja na opća ili temeljna znanja (činjenična i teorijska) i vještine (spoznajne, socijalne i komunikacijske, te psihomotorične i vještine učenja) koje se nadograđuju sa posebnim i specijalističkim znanjima pri čemu se na studiju potrebna pozornost posvećuje i interdisciplinarnim znanjima studenata, a što je posebno izraženo kroz kolegije koji se isključivo ili dijelom odnose na područje ekonomije, sociologije, stranih jezika i sl.
 
Po završetku Studija student će steći opće pravne kompetencije te će biti sklon povezivanju općih pravnih kompetencija sa specifičnostima koje se javljaju u posebnim pravnim područjima. Završetkom Studija student stječe opća i specifična sintetička znanja ustroja i funkcioniranja pravnoga sustava i države u cijelosti, javnoga i privatnoga pravnoga područja, uloge i primjene normativnih izvora, ali i sudske i upravne prakse, pravnih načela u rješavanju pravnih predmeta, utjecaja europskog prava na domaći pravni sustav. Time se studentu omogućuje stjecanje svih potrebnih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova magistra prava/pravnika.
 
Završetkom ovoga Studija student očekivano stječe sljedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • Analizirati oblike funkcioniranja državne vlasti u komparativnoj perspektivi
 • Analizirati i kritički vrednovati ustavnopravno uređenje u Republici Hrvatskoj
 • Analizirati pozitivnopravnu regulativu državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima te pravnih osoba koje obavljaju javnu službu u Republici Hrvatskoj
 • Objasniti i analizirati pravno uređenje međunarodnih odnosa te ovlasti međunarodnih i nadnacionalnih organizacija
 • Objasniti i usporediti temeljne pojmove, načela i izvore pojedinih grana prava
 • Usporediti i kritički prosuđivati temeljne institute materijalnog prava
 • Usporediti i kritički prosuđivati temeljne institute postupovnog prava
 • Protumačiti i preispitati međuodnos normi europskog i međunarodnog prava s nacionalnim normama
 • Identificirati relevantna pravna pitanja i primijeniti mjerodavno pravo na konkretno činjenično stanje
 • Primijeniti pravila pravnog postupka te provesti postupovne radnje
 • Riješiti praktični problem i argumentirano utemeljiti pravno mišljenje
 • Primjenom relevantnih materijalnih i postupovnih pravila izraditi pravni akt
 • Definirati i analizirati ulogu i značaj političkih, povijesnih, ekonomskih i drugih društvenih čimbenika na stvaranje i primjenu prava
 • Usporediti i analizirati temeljne pravne institute u njihovom povijesnom razvoju te prepoznati i kritički vrednovati pojedina rješenja
 • Analizirati povezanost prava i drugih znanstvenih disciplina
 • Analizirati i primijeniti interdisciplinarne metode potrebne za rješavanje kompleksnih pravnih situacija
 • Argumentirano i nedvosmisleno se izražavati u pisanoj i usmenoj formi uz korištenje odgovarajuće pravne terminologije
 • Korištenjem relevantnih izvora provesti pravno istraživanje te razviti argumentirane zaključke
 • Razviti etičku i društvenu odgovornost u izvršavanju povjerenih zadataka
 • Planirati, organizirati i provoditi pravne projekte samostalno i u timu u skladu s postavljenim rokovima

Studenti će biti poticani na preuzimanje odgovornosti tijekom cijelog studija, a posebice za obveze izvršenja preuzetih zadaća za vrijeme samostalnog rada u rješavanju nastavnih zadataka. Studenti završetkom ovoga studija stječu samostalnost i odgovornosti, prema ishodima učenja na razini stečenih vještina pri čemu će moći analizirati i vrednovati, ponuditi rješenja u pitanjima pravne struke te procijeniti potrebu za dodatnim analizama rješenja problema iz područja pravne struke. Završetkom ovoga studija studenti će steći i vještine (psihomotoričke) koje se sastoje u korištenju, analizi i primjeni IT opreme i programa u rješavanju zadataka iz područja struke. Studenti završetkom ovoga studija imaju i razvijene socijalne i komunikacijske vještine, pa će moći  argumentirano obrazložiti i predložiti rješenja iz područja pravne struke. Vještine učenja koje student stječe završetkom ovoga studija su samostalno učiti, pronalaziti izvore za učenje i usavršavanje te podučavati druge.
 
Dakle, tijekom studiranja razvija se studentova sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog i juridičkog zaključivanja, te izražavanje u pisanom i usmenom obliku. Tijekom studija student usvaja stručnu terminologiju na jednom stranom jeziku te osnove informatičke pismenosti. Završetkom studijskoga programa student stječe osnovne kompetencije za samostalno obavljanje poslova pravnika. Osposobljava se za obavljanje sljedećih poslova: samostalno obavljanje pravosudnih funkcija u sudskim organima, državnom odvjetništvu, upravnim organima; samostalno obavljanje odvjetničke i javnobilježničke službe; samostalno obavljanje pravnih i upravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi; samostalno obavljanje pravnih poslova u gospodarskim organizacijama; samostalno obavljanje pravnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi; obavljanje i vođenje i drugih poslova u gospodarstvu, državnoj i lokalnoj upravi te samoupravi; bavljenje samostalnim znanstvenim radom.

 
.