Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Struktura studija

Studij je ustrojen kao trogodišnji, kroz šest semestara. Tijekom Studija student pohađa 27 obveznih kolegija, od kojih pet u prvom semestru, pet u drugom semestru, pet u trećem semestru, pet u četvrtom semestru, pet u petom semestru te dva u šestom semestru. Ovim kolegijima student stječe temeljna znanja, vještine i kompetencije koje se odnose na ustroj i funkcioniranje sustava državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnih službi u cjelini, ekonomike i financiranja sustava javne uprave, postupanja javne uprave, donošenja pojedinačnih i općih odluka u javnoj upravi, prava, obveza i odgovornosti koje proizlaze iz radnih odnosa u javnoj upravi te koja se odnose na primjenu upravnog prava Europske unije na pravne situacije nastale u domaćem pravnom sustavu. U drugom i četvrtom semestru student izrađuje po jedan seminarski rad, kojim dokazuje osposobljenost dubinski proanalizirati zadanu temu i/ili samostalno riješiti praktični zadatak. U petom semestru student upisuje dva izborna kolegija kojima se usmjerava u upravno područje za koje pokazuje najveći interes. Izborne kolegije student odabire prema vlastitoj želji u skladu s ograničenjem broja studenata u studijskoj grupi. Kao jedan izborni kolegij, uz suglasnost prodekana za stručni studij student može izabrati i pohađati jedan od kolegija s liste izbornih kolegija Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Rijeci ili drugog studijskog programa na Sveučilištu u Rijeci ili drugom sveučilištu, ako kolegij nosi 3 ili više ECTS bodova i ako se utvrdi da će student time specifičnije usmjeriti znanje, vještine i kompetencije potrebne za rad u javnoj upravi.
 
Satnica nastave za izvanredne studente prilagođena je zaposlenim studentima, a svaki će se kolegij realizirati koncentriranom nastavom u poslijepodnevnim satima te subotom ujutro. Na predavanjima se sustavno iznose pravne i upravne teorije te rješenja sadržana u pravnoj regulativi te sudskoj i upravnoj praksi, a posebno težište stavlja se na metode upravnoga ustroja, komuniciranja, postupanja i poslovanja. Vježbe čine didaktičku cjelinu s pripadajućim kolegijem, uvjet su polaganja ispita i dijelom su ECTS strukture pripadajućeg kolegija. Vježbe se sastoje od obrade praktičnih zadataka u cilju neposrednog upoznavanja studenata s djelovanjem javnopravnih tijela. Seminar  je samostalni kolegij koji nije uvjet polaganja istoimenoga kolegija. Seminarska nastava  podrazumijeva dublje upoznavanje studenata s materijom pojedinoga kolegija i uvođenje studenata u metodologiju stručnoga rada. Na vježbama i seminarima poseban naglasak stavlja se na analizu praktičnih slučajeva, rasprave te timski i individualni rad. Praktikum se provodi na način mentorsko-konzultativnog rada sa studentom koji obuhvaća praktično rješavanje zadanog problema uz samostalnu pripremu te završnu prezentaciju. Od studenta se zahtjeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su samostalno rješavanje zadataka, izlaganje referata, korištenje Interneta i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pisani, pisano-usmeni ili usmeni ispit.
 
U šestom semestru student obavlja Stručnu praksu u tijelu državne uprave ili drugom državnom tijelu odnosno u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u trajanju od deset radnih dana. Student, uz posebnu suglasnost prodekana za stručni studij Stručnu praksu može obaviti i u javnoj ustanovi, komunalnom ili drugom trgovačkom društvu, odvjetničkom i javnobilježničkom uredu ili drugoj organizaciji u kojoj se obavljaju upravni poslovi. Studenti moraju položiti sve obvezne i odabrane izborne kolegije iz Studijskog programa. U šetsom semestru student ujedno odabire temu i mentora završnog rada, a koji može biti iz područja obveznih kolegija te izbornih kolegija koje je student na Studiju pohađao. Studij završava izradom i obranom završnog rada. Time student na Studiju ukupno stječe 180 ECTS bodova.
 
Ritam studiranja i obveze studenta propisane su Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci te Pravilnikom o studiju Pravnog fakulteta u Rijeci. Student će ostvariti potrebne ECTS bodove polaganjem ispita iz obveznih i izbornih kolegija, uspješno obavljenim seminarskim obvezama i uspješno obavljenom Stručnom praksom te izradom i obranom završnog rada.

 
.