Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Struktura studija

Studij je ustrojen kao integrirani, petogodišnji, kroz deset semestara. Tijekom Studija student upisuje 28 obveznih kolegija dok na petoj studijskoj godini upisuje isključivo izborne kolegije, i to pet izbornih kolegija u IX semestru. Izborne kolegije student upisuje tek od treće studijske godine. Obvezne kolegije student upisuje: pet u prvom semestru, četiri u drugom semestru, četiri u trećem semestru, četiri u četvrtom semestru, tri u petom semestru, dva u šestom semestru, tri u sedmom semestru, tri u osmom semestru. Izborne kolegije studenti upisuju na trećoj, četvrtoj i petoj studijskoj godini.Student više godine studija može u okviru odabira izbornih predmeta odabrati i izborne predmete iz programa ranijih godina studija pod uvjetom da ih nije prethodno upisao odnosno realizirao u okviru nastavnog programa odnosne godine studija. Izborne kolegije student odabire prema vlastitim interesima u skladu s ograničenjem broja studenata u studijskoj grupi. Kao jedan izborni kolegij, uz suglasnost prodekana za sveučilišni studij student može izabrati i pohađati jedan od kolegija s liste izbornih kolegija ili drugog studijskog programa na Sveučilištu u Rijeci ili drugog sveučilišta, ako kolegij nosi 3 ili više ECTS bodova i ako se utvrdi da će student time steći znanja, vještine i kompetencije koje se stječu završetkom ovoga Studija.

U desetom semestru student upisuje kolegij Pravno istraživanje i Diplomski rad. U radu studenata na kolegiju Pravno istraživanje student će istražiti literaturu i baze dostupne u knjižnici Fakulteta, u Sveučilišnoj knjižnici, na internetu te drugim dostupnim izvorima, temeljito iščitati literaturu te prezentirati relevantna stajališta u odnosu na izabranu temu rada na način da se uključe stavovi i ideje različitih autora te u konačnici formirati vlastito stajalište; Prikupiti sudsku praksu za određeno vremensko razdoblje relevantnih domaćih i stranih, osobito, europskih sudskih tijela; Kritički analizirati sudsku praksu. Rad na tom kolegiju znači da će student provesti i analizu istražene materije što obuhvaća i razradu teme diplomskog rada: kroz određenje ključnih pojmova, ukazivanje na teorijske i praktične probleme u okviru teme istraživanja i diplomskog rada te argumenti u prilog pojedinim i nekada oprečnim tumačenjima. Student će u okviru kolegija Pravno istraživanje prikazati rezultate istraživanja i analize sudske prakse te izvesti zaključke koji moraju proizlaziti iz teksta rada. Student u okviru istoga kolegija pristupa i izradi tj. pisanju rada u skladu s Uputama za izradu studentskih pisanih radova Pravnog fakulteta u Rijeci te uputama mentora. Pri tome studenti samostalno provode stručno i znanstveno istraživanje u okviru teme diplomskog rada, u čemu im kontinuiranu pomoć pruža nastavnik/mentor svojim uputama i smjernicama. Nastava se izvodi u obliku konzultacija. Studenti se o kolegiju informiraju osobno na konzultacijama i/ili na mrežnim stranicama Fakulteta za izabrani predmet i oglasnoj ploči. Student je obvezan redovito izvještavati nastavnika/mentora o tijeku istraživanja. Oblik izvještavanja dogovorit će se u svakom pojedinačnom slučaju, a u svakom slučaju student treba biti dostupan putem elektronske pošte.
 
Svaki student mora izraditi pisani, diplomski rad na istraženu i zadanu temu u kojem će pokazati da je ovladao temom rada, da u potpunosti razumije sva problematična pitanja iz tog područja, da poznaje pravne izvore, odlučujuću literaturu, da posjeduje vještinu pisanog argumentiranja i strukturalnog i sadržajnog oblikovanja rada. Prihvaćanjem rada kao diplomskoga rada student je ispunio obveze na kolegiju Pravno istraživanje te pristupa usmenoj obrani diplomskoga rada- diplomskom ispitu. Studij završava izradom i obranom diplomskog rada. Time student na Studiju ukupno stječe 300 ECTS bodova.
 

Studij je ustrojen kao redoviti i izvanredni. Nastava na redovitom studiju izvodi se tijekom trideset tjedana u akademskoj godini, odnosno tijekom petnaest tjedana po semestru. Nastava na izvanrednom studiju obuhvaća najmanje polovinu broja sati utvrđene za redoviti studij. Satnica nastave za izvanredne studente prilagođena je zaposlenim studentima, a svaki će se kolegij realizirati nastavom u poslijepodnevnim terminima.
 
Na predavanjima se sustavno iznose pravne i teorije te rješenja sadržana u pravnoj regulativi te sudskoj i upravnoj praksi. Broj ECTS bodova za obvezne predmete određen je sukladno kriterijima opterećenosti studenta: samostalni rad studenta; broj sati aktivne nastave; omjer obveznog i izbornog sadržaja pojedinog predmeta; obvezna i fakultativna profiliranost pojedinih oblika nastave, korelacija sadržaja srodnih pravnih predmeta. Vježbe čine didaktičnu cjelinu s pripadajućim predmetom, uvjet su polaganja ispita i dijelom su ECTS bodovne strukture pripadajućeg kolegija. Vježbe se sastoje u obrađivanju slučajeva iz prakse u cilju neposrednog upoznavanja studenata s djelovanjem pravosudnih, upravnih, socijalnih i drugih institucija. Seminar je samostalni kolegij kojem pripada odgovarajući broj ECTS i nije uvjet polaganja istoimenog predmeta. Seminarska nastava podrazumijeva dublje upoznavanje studenta s građom predmeta studijskog programa i uvođenje studenata u metodologiju znanstvenog rada. Od prve do četvrte godine studija student je dužan upisati najmanje jedan seminar godišnje. Student upisuje jedan seminar ili istraživački seminar kao samostalni kolegij iz grupe obveznih kolegija, pri čemu ne može upisati seminar i istraživački seminar iz jednog, istog kolegija. Istraživački seminar provodi se na način mentorskog i konzultacijskog nadzora nad individualnim radom studenta koji obuhvaća samostalnu pripremu teme, odabir literature te način završne prezentacije a bodovna struktura istovjetna je seminarskoj nastavi. Praktična nastava (vježbe, seminar, istraživački seminar) imaju istu ECTS bodovnu strukturu i kada se dijelom provodi izvan Fakulteta ukoliko to zahtijeva tematska/metodička jedinica odnosnog predmeta. Na vježbama i seminarima poseban naglasak stavlja se na analizu praktičnih slučajeva, rasprave te timski i individualni rad.
 
Izborni predmeti  predviđeni su u III.,  IV. i V. godini studija a mogu predstavljati dobru pripremu  odabira pravnog istraživanja. Student više godine studija može u okviru odabira izbornih predmeta odabrati i izborne predmete iz programa ranijih godina studija pod uvjetom da ih nije prethodno upisao odnosno realizirao u okviru nastavnog programa odnosne godine studija.  Strani jezik(Engleski jezik; Njemački jezik) obvezan je sadržaj studijskog programa i izvodi se kontinuirano kroz jednosemestralne cjeline I., II., III., IV. 

Od studenta se zahtjeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su samostalno rješavanje zadataka, izlaganje referata, korištenje Interneta i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pisani, pisano-usmeni ili usmeni ispit. Ritam studiranja i obveze studenta propisane su Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci te Pravilnikom o studiju Pravnog fakulteta u Rijeci. Student će ostvariti potrebne ECTS bodove polaganjem ispita iz obveznih i izbornih kolegija, uspješno obavljenim seminarskim obvezama i uspješno obavljenim Pravnim istraživanjem te izradom i obranom diplomskoga rada.

 
.