Povežite se s nama:
 
Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ishodi učenja, znanja, i vještina stečene završetkom studija

Program ovoga Studija pokriva cjelokupno područje rada javne uprave upravnih generalista te neka posebna područja djelovanja javne uprave. Osmišljen je tako da se studentima omogući stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, nevladinim organizacijama, političkim strankama itd.
 
Program ovoga Studija upoznaje studente s temeljnim pravnim i upravnim pojmovima prava te ustrojem i funkcioniranjem države, upoznaje ih s osnovnim pravnim, a posebno upravnopravnim teorijama organizacije i upravljanja, poslovanjem i arhivistikom u javnoj upravi te upotrebom informacijskih tehnologija u svakodnevnome radu. Poseban naglasak stavlja na upravnopravne kolegije koji izučavaju osnovne i specifične metode rada i odlučivanja u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj samoupravi, ali i drugim državnim tijelima. Naglasak se stavlja i na funkcioniranje javnoga sektora u cjelini, pa tako još posebno i na ustroj i rad javnih ustanova i komunalnih trgovačkih društava, baš kao i na udruge koje djeluju u javnome sektoru i političke stranke. Pri tom se izučavaju i radni odnosi u javnoj upravi, ali i odgovornost javne uprave za štetu te njezine građanskopravne ovlasti. Naglasak se stavlja i na odgovarajuća specijalistička znanja usmjerena uz vođenje poreznoga postupka, carinskoga postupka, ali i područja iznimno važnih za rad javne uprave danas kao što je to slučaj s zaštitom okoliša, upravljanjem pomorskim i drugim općim i javnim dobrima, prekršajima te posebnim znanjima potrebnim za obavljanje poslova u području kriminalistike ili diplomatskih i konzularnih poslova. Na Studiju se posebna pozornost posvećuje i interdisciplinarnim znanjima studenata, a što je posebno izraženo kroz kolegije koji se isključivo ili dijelom odnose na područje ekonomije, sociologije, informatike i sl.
 
Po završetku Studija student će steći opće upravne kompetencije te će biti sklon povezivanju općih upravnih kompetencija sa specifičnostima koje se javljaju u nekim posebnim upravnim područjima. Završetkom Studija student stječe specifična sintetička znanja ustroja i funkcioniranja javne uprave u cijelosti, prihodovnog i rashodnovnog modela financiranja ovoga sustava, uloge normativnih izvora, ali i sudske i upravne prakse i nepisanih pravnih načela u rješavanju upravnih stvari, utjecaja europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave, temeljne radne odnose u javnom sektoru te nove mehanizme javnog upravljanja. Time se studentu omogućuje stjecanje svih potrebnih znanja za obavljanje poslova upravnoga generalista.
 
Završetkom ovoga Studija student očekivano stječe sljedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • Opisati i objasniti ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave
 • Usporediti i razlikovati pozitivnopravnu regulativu državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima te pravnih osoba koje obavljaju javnu službu u Republici Hrvatskoj
 • Usporediti odnos javne uprave i političke vlasti te definirati temeljne političke sustave
 • Razlikovati i usporediti temeljne pojmove, načela, izvore i institute u javnoj upravi
 • Objasniti i usporediti institute materijalnog i postupovnog prava relevantne za obavljanje upravnih poslova
 • Prepoznati i objasniti međuodnos međunarodnog, europskog i nacionalnog prava te zaključiti koje pravo primijeniti u konkretnom slučaju
 • Klasificirati situacije u društvu odgovarajućim pravnim pojmovima
 • Protumačiti i primijeniti pravno pravilo
 • Provesti upravni postupak te izraditi i obrazložiti upravni akt
 • Prepoznati utjecaj političkih, povijesnih, ekonomskih i drugih društvenih čimbenika na funkcioniranje javne uprave
 • Identificirati ulogu i značaj drugih disciplina na obavljanje poslova javne uprave
 • Pisano i usmeno se izražavati uz korištenje odgovarajuće pravne terminologije
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka

Studenti će biti poticani na preuzimanje odgovornosti tijekom cijelog studija, a posebice za obveze izvršenja preuzetih zadaća za vrijeme samostalnog rada u rješavanju nastavnih zadataka. Studenti će ujedno izgraditi kompetencije samostalnog upravljanja, izvršavanja povjerenih zadataka i kritičkog osvrta na svoj rad.
 

 
.