Naslovnica

Ishodi učenja, znanja, i vještine stečene završetkom Studija

Program Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave pokriva velik dio područja rada javne uprave. Osmišljen je tako da se studentima omogući stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje specijalističkih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, nevladinim organizacijama, političkim strankama itd., za samostalno obavljanje specifičnih stručnih zadaća u posebnim upravnim područjima kao što su porezno i carinsko pravo, za samostalno obavljanje specifičnih stručnih zadaća u inspekcijskim i policijskim tijelima te drugim tijelima u pravosudnom sustavu, za obavljanje specifičnih upravnih i stručnih zadaća u vođenju upravnog postupka i donošenju upravnih akata, za samostalno obavljanje specifičnih stručnih poslova u regulatornim tijelima, agencijama i drugim sui generis organizacijama i sl.
 
Program Studija u manjoj mjeri proširuje i dopunjuje relevantne kolegije s Upravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u većoj mjeri uvodi nove kolegije koji su usklađeni sa suvremenim trendovima u javnoj upravi i odgovarajućim znanstveno-nastavnim i stručnim disciplinama u zemljama Europske unije. Po završetku Studija student će biti sklon povezivanju općih upravnih kompetencija sa specifičnostima koje se javljaju u posebnim upravnim područjima. Završetkom Studija student stječe specifična sintetička znanja ustroja i funkcioniranja javne uprave u cijelosti, prihodovnog i rashodnovnog modela financiranja ovoga sustava, uloge normativnih izvora, ali i sudske prakse i nepisanih pravnih načela u rješavanju upravnih stvari, utjecaja europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave, temeljne radne odnose u javnom sektoru te nove mehanizme javnog upravljanja. Tijekom Studija student također stječe specifična znanja iz različitih upravnih područja s kojima dolazi u doticaj u profesionalnom radu, a koje izučava u okviru izbornih kolegija. Time se studentu omogućuje sintetička nadogradnja znanja stečenih na stručnom upravnom studiju, ali i analitički pristup u obavljanju raznorodnih javnih poslova.
 
Završetkom ovoga Studija student očekivano stječe sljedeća znanja, vještine i kompetencije:
- analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave,
- analizirati, primijeniti i kritički prosuđivati pravnu normu,
- zaključiti o primjeni mjerodavnog prava na konkretan slučaj,
- upravljati službenicima u javnoj upravi,
- sastavljati financijski plan osobe javnoga prava i upravljati provođenjem istoga,
- predlagati i donositi strateške odluke,
- primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise, provesti upravni postupak,
- primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise te zastupati stranke u upravnom sporu,
- kritički prosuđivati i argumentirati stavove uz korištenje relevantne pravne terminologije,
- samostalno upravljati komunikacijom sa strankama i tijelima javne vlasti te stručnim projektima i
- preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka te kritički prosuđivati i samovrjednovati izvršavanje istih.
 
Studenti se kontinuirano potiču preuzimati odgovornosti tijekom cijelog Studija, a posebice za obveze izvršenja preuzetih zadaća za vrijeme samostalnog rada u rješavanju nastavnih zadataka. Mentorstvo i fleksibilna struktura Studija pruža priliku najboljim studentima da u potpunosti ostvare svoj potencijal. Studenti ujedno izgrađuju kompetencije samostalnog upravljanja, izvršavanja povjerenih zadataka i kritičkog osvrta na svoj rad.