Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Naslovnica

Ishodi učenja, znanja, i vještine stečene završetkom Studija

Program Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave pokriva velik dio područja rada javne uprave. Osmišljen je tako da se studentima omogući stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima se osposobljavaju za samostalno obavljanje specijalističkih poslova u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, nevladinim organizacijama, političkim strankama itd., za samostalno obavljanje specifičnih stručnih zadaća u posebnim upravnim područjima kao što su porezno i carinsko pravo, za samostalno obavljanje specifičnih stručnih zadaća u inspekcijskim i policijskim tijelima te drugim tijelima u pravosudnom sustavu, za obavljanje specifičnih upravnih i stručnih zadaća u vođenju upravnog postupka i donošenju upravnih akata, za samostalno obavljanje specifičnih stručnih poslova u regulatornim tijelima, agencijama i drugim sui generis organizacijama i sl.
 
Program Studija u manjoj mjeri proširuje i dopunjuje relevantne kolegije s Upravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u većoj mjeri uvodi nove kolegije koji su usklađeni sa suvremenim trendovima u javnoj upravi i odgovarajućim znanstveno-nastavnim i stručnim disciplinama u zemljama Europske unije. Po završetku Studija student će biti sklon povezivanju općih upravnih kompetencija sa specifičnostima koje se javljaju u posebnim upravnim područjima. Završetkom Studija student stječe specifična sintetička znanja ustroja i funkcioniranja javne uprave u cijelosti, prihodovnog i rashodnovnog modela financiranja ovoga sustava, uloge normativnih izvora, ali i sudske prakse i nepisanih pravnih načela u rješavanju upravnih stvari, utjecaja europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave, temeljne radne odnose u javnom sektoru te nove mehanizme javnog upravljanja. Tijekom Studija student također stječe specifična znanja iz različitih upravnih područja s kojima dolazi u doticaj u profesionalnom radu, a koje izučava u okviru izbornih kolegija. Time se studentu omogućuje sintetička nadogradnja znanja stečenih na stručnom upravnom studiju, ali i analitički pristup u obavljanju raznorodnih javnih poslova.
 
Završetkom ovoga Studija student očekivano stječe sljedeća znanja, vještine i kompetencije:
- analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave,
- analizirati, primijeniti i kritički prosuđivati pravnu normu,
- zaključiti o primjeni mjerodavnog prava na konkretan slučaj,
- upravljati službenicima u javnoj upravi,
- sastavljati financijski plan osobe javnoga prava i upravljati provođenjem istoga,
- predlagati i donositi strateške odluke,
- primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise, provesti upravni postupak,
- primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise te zastupati stranke u upravnom sporu,
- kritički prosuđivati i argumentirati stavove uz korištenje relevantne pravne terminologije,
- samostalno upravljati komunikacijom sa strankama i tijelima javne vlasti te stručnim projektima i
- preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka te kritički prosuđivati i samovrjednovati izvršavanje istih.
 
Studenti se kontinuirano potiču preuzimati odgovornosti tijekom cijelog Studija, a posebice za obveze izvršenja preuzetih zadaća za vrijeme samostalnog rada u rješavanju nastavnih zadataka. Mentorstvo i fleksibilna struktura Studija pruža priliku najboljim studentima da u potpunosti ostvare svoj potencijal. Studenti ujedno izgrađuju kompetencije samostalnog upravljanja, izvršavanja povjerenih zadataka i kritičkog osvrta na svoj rad.