Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za ekonomske znanosti

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Izvedbeni kolegiji:


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Politička ekonomija
Ekonomska politika
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Ekonomska analiza prava
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Ekonomska analiza prava
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Osnove političke ekonomije
Ekonomska politika
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Ekonomika javnog sektora 


Opširnije...

Na Katedri za ekonomske znanosti angažirana su dva stalna nastavnika i dvojica vanjskih. Stalni nastavnici izvode nastavu, seminare i ispite na dva predmeta u okviru integralnog petogodišnjeg studija i na tri kolegija upravnog trogodišnjeg studija. Vanjski nastavnici angažirani su na jednom kolegiju integriranog petogodišnjeg i jednom kolegiju trogodišnjeg upravnog studija. Nastavnici redovito sudjeluju i u izvođenju nastave na specijalističkom poslijediplomskom, kao i na doktorskom studiju. Također su aktivni pri izradbi završnih diplomskih radova te doktorskih disertacija.
Uz stalni angažman rada sa studentima, bave se i znanstveno-istraživačkim radom. U tom su kontekstu za potrebe studenata dosad objavili tri udžbenika, a još su dva u pripremi. Redovito sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim  skupovima, i to kao autori podnesenih znanstvenih radova. Svoje znanstvene radove objavljuju u domaćim i stranim časopisima ili prigodnim edicijama.
Angažirani su i u okviru rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Posebna pozornost posvećena je stalnom proučavanju znanstvenih i stručnih dostignuća na području ekonomske znanosti, kako bi se ta znanja i spoznaje mogli uklopiti i predstaviti studentima kao potrebno gradivo. Na taj se način aktualiziraju potrebna znanja, što i samu problematiku prikazane materije čini zanimljivijom.
Članovi Katedre aktivni su i u radu većega broja uredništva i komisija koje djeluju na Fakultetu i izvan njega.  

end faq

 
.