Povežite se s nama:
 
Poruka

Sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Natječaj za upis V. generacije studenata - Sveučilišni specijalistički studij „Financijsko pravo trgovačkih društava“

O studiju

Sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava omogućava cjelovito stjecanje znanja i vještina iz pravnih disciplina trgovačkog prava, prava društava i financijskog prava i povezanih disciplina, koja su potrebna za učinkovito upravljanje financijskim i njima povezanim aspektima poslovanja trgovačkih društava.

Studij je otvoren povezivanju i pokretljivosti u nacionalnom i međunarodnom sustavu visokoškolskog obrazovanja. Horizontalno je povezan sa svim studijima koji su u sustavu bolonjskog procesa, a s obzirom da se radi o interdisciplinarnom studiju, ovaj sveučilišni specijalistički studij mogu upisati magistri prava, magistri ekonomije te magistri drugih, primjerice tehničkih struka (građevine, brodogradnje, pomorstva, strojarstva, elektrotehnike i sl.) odnosno diplomanti drugih sveučilišnih diplomskih studija koji imaju najmanje 300 ECTS bodova uz ispunjenje natječajnih uvjeta. Povezanost se odnosi i na sve završene studente (ranije) četverogodišnjih studija koji su studirali i stekli akademsko zvanje dipl. iur., dipl. oec, dipl. ing. i srodna akademska zvanja. Također, od 2024. godine studij mogu uz ispunjenje natječajnih uvjeta, upisati i osobe koje su završile stručni diplomski studij kojim su stekli najmanje 300 ECTS-a.

Za one studente kojima stečena znanja i vještine na studiju pobuđuju interes za daljnje znanstveno usavršavanje, Studij je otvoren i vertikalno, jer student može pod uvjetima propisanima za doktorski studij, nastaviti studirati na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Rijeci uz priznavanje ECTS bodova stečenih na ovom Studiju. Također, student koji je studirao ili studira na nekom drugom sveučilišnom specijalističkom studiju u RH, mogu se prilikom prijelaza na ovaj studij priznati ispiti položeni na drugim sveučilišnim specijalističkim studijskim programima.

Nastava na sveučilišnom specijalističkom studiju se izvodi tijekom dva semestra. Student upisuje u svakom semestru četiri obvezna predmeta.

U prvom semestru, pored obveznih predmeta, student treba upisati još dva izborna predmeta i izraditi jedan istraživački seminar (odnosno case study) ili može upisati jedan izborni predmet, u kojem slučaju izrađuje više od jednog istraživačkog seminara, odnosno case study-ja. Popis izbornih predmeta prvog semestra nudi široku paletu nastavnih sadržaja koji produbljuju ili proširuju pojedine sadržaje obveznih predmeta, stavljajući naglasak na znanja i vještine koje su horizontalno i/ili sektorski primjenjive.

U drugom semestru studenti opredjeljuju za jedan od ponuđenih modula. Odluka o aktivaciji jednog ili oba modula donosi se ovisno o iskazanom interesu studenata i popunjenosti upisnih mjesta.  Prvi modul stavlja naglasak na uspostavu financijske discipline unutar samog trgovačkog društva, kao i alate za njezino održavanje, odnosno očuvanje. Drugi modul nudi stjecanje znanja o pravnim institutima koji trgovačkim društvima, posebice u kontekstu prekograničnog obavljanja njihove poslovne djelatnosti, omogućuju olakšanje poslovanja. Dok prvi modul više odgovara na potrebe korporativnih pravnika, osnivača trgovačkih društava i osoba koje njima upravljaju, interes za drugi modul mogu imati osobe koje zastupaju ili promiču financijske i druge interese trgovačkih društava u domaćem ili europskom kontekstu. Studenti u drugom semestru biraju jedan izborni predmet, iz ponuđenih izbornih predmeta obaju modula.

Kroz predmete oba semestra ponuđena su i komplementarna znanja ekonomskih disciplina, kao i iz polja psihologije. Na taj način, približavajući se poslovnom okruženju koje uvijek podrazumijeva interakciju pravnika s drugim stručnjacima, Studij omogućava studentima da steknu znanja i razviju vještine, koje će im biti od koristi bez obzira u kojem pravcu usmjere svoju karijeru, jer se radi o znanjima i vještinama potrebnima za rad u interdisciplinarnom okruženju kakvo postoji u trgovačkim društvima.

Pored polaganja ispita iz obveznih i odabranih izbornih predmeta, program Studija predviđa i obvezu izrade završnog rada. Predviđeno vrijeme dovršetka studija je 18 mjeseci. Uspješnim završetkom studija student ostvaruje 60 ECTS-a i stječe naziv: spec. iur.

 

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

Satnica predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova

Odluka o produženju roka za dovršetak studija za studente Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Upisi u ak.god. 2020./2021.

end faq

 
.